İkitelli Org.San.Blg. Galvano Teknik San.Sitesi F:blok No:40

Close Icon
   
Contact Info     MAİL ADRESİ: ozturk(et)ozturkgalvano.com.tr

Metal Kaplamanın Tarihçesi

DSC05573

Bir İtalyan asilzadesi olan Giovanni Galvani 18 y.y’ da elektrik akımı ile iyonların hareket etti ğini bulmuş ve bu yolla metal iyonlarını iki elektrot arasında transfer etmiştir. Bu nedenle metal kaplamanın temelini buldu ğu kabul edilmi ş ve birçok yerde kullanılan galvaniz kelimesi bu bilim adamının soyadından gelmiştir. Daha sonra bu konuda birçok bilim adamı çalışmış ancak temel teorisini Faraday bulmu ştur. Faraday uygulanan akım de ğeri ile transfer edilen iyonlar arasındaki bağıntıları formüle etmiştir. Kendi adıyla anılan bu kanunlar ile artık tüm kaplama işlemleri günümüzde teorik olarak hesaplanabilmektedir.

Ancak metal kaplama i şleminin kullanılmaya ba şlanması sanayi devriminden sonra 20 yy.da olmu ştur. Fakat 20. yüzyılın üçüncü çeyre ğinde ve özellikle de son çeyre ğinde çok hızlı bir geli şim sa ğlanmı ştır ve hala üzerinde çok yo ğun bir biçimde çalı şılmaktadır. Metallerin elektrokimyasal birikim ve çözünmesi, birçok sayıda metal i şleme yöntemlerinde kullanılır. Bunlardan en yaygın kullanım alanı bulan ve en iyi bilineni, elektrolitik kaplamadır. İletken bir yüzey tabakası sa ğlanmak ko şuluyla, kaplanan yüzey metal ya da metal olmayan bir maddedir

Post Tagged with

Comments are closed.